Stadgar

 1. Förening
  Föreningens namn är Sakurakai.
 2. Säte
  Falun
 3. Syfte
  Föreningens syfte är att främja medlemarnas intresse i Japan och dess kultur.
 4. Verksamhetsår
  Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret 1 Januari – 31 December
 5. Medlemskap
  Medlemskap är tillgängligt för alla som medelar sin avsikt att bli medlem till styrelsen, följer föreningens stadgar samt inte stör föreningens verksamhet.
  Medlem kan närhelst denne så önskar utträda ur föreningen, genom skriftlig eller muntlig begäran till styrelsen. Medlem som ej erlagt medlemsavgift anses ha begärt utträde ur föreningen.
  En medlem som allvarligt skadat föreningen kan uteslutas av styrelsen. Styrelsen är skyldig att ge den uteslutningshotade medlemmen möjlighet att försvara sig innan beslutet sker. En sådan utesluten medlem kan återinträda endast om styrelse eller föreningsmöte så beslutar.
 6. Styrelsen
  Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet och är ansvarig inför årsmötet.
  Föreningens styrelse består av Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och en eller flera extra ledamöter. Ordförande och kassör samt minst 3 till ledamöter väljs på årsmötet, styrelsen bestämmer sedan internt fördelningen av övriga poster inom styrelsen. Valbar är medlem i föreningen. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
  Styrelsen är beslutsmässig enbart om Ordförande eller Vice ordförande samt minst hälften av övriga ordinarie ledamöter är närvarande.
  Beslut på styrelsemöte fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
  På styrelsemöte har endast medlemmar i föreningen, revisor samt av styrelsen särskilt inbjudna ickemedlemmar närvaro och yttrande rätt.
  Sekreteraren ansvarar för att mötesprotokoll tilldelas samtliga ledamöter samt att det finns tillgängligt för samtliga medlemmar.
 7. Revisor
  För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en revisor. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.
 8. Årsmöte, Föreningsmöte
  Årsmötet och föreningsmöten är föreningens högsta beslutande organ. Närvaro- och yttranderätt har endast medlemmar samt revisor. Rösträtt har endast närvarande medlemmar. Röstning får ej ske genom fullmakt. Ordinarie årsmöte ska hållas senast 14:e Februari varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste skriftlig kallelse gått ut till alla medlemmar senast 2 veckor i förväg. Motioner måste vara inlämnade till styrelsen minst 1 vecka innan kallelsen går ut, för att möjliggöra detta skall styrelsen minst en vecka före sista motionsdag anslå detta.
  Följande ärenden skall alltid behandlas av ordinarie årsmöte.
  1. Mötets öppnande
  2. Mötets behörighet
  3. Val av mötes ordförande
  4. Val av mötes sekreterare
  5. Val av två justerare
  6. Fastställande av dagordningen
  7. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
  8. Ekonomisk berättelse för föregående år
  9. Revisionsberättelse för föregående år
  10. Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse
  11. Årets verksamhetsplan
  12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
  13. Val av styrelse (enligt paragraf 6)
  14. Val av revisor
  15. Övriga frågor
  16. Mötets avslutande

  Föreningsmöte hålls om styrelsen eller revisor eller minst 5 medlemmar skriftligt begär det. För att vara behörigt måste skriftligen kallelse gått ut till alla medlemmar senast 1 vecka i förväg. Det måste vara minst 1 månad mellan varje föreningsmöte.
  På föreningsmöte får ej följande frågor behandlas: Stadgemässiga val, stadgeändringar, ansvarsfrihet, uteslutning och upplösning.
  På Årsmöte och Föreningsmöte gäller enkel majoritet i alla frågor som finns med i kallelsen och där stadgarna inte säger annat. På övriga frågor gäller 2/3 majoritet. Vid lika har mötesordförande utslagsröst.

 9. Extra årsmöte
  Om Styrelsen eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar skriftligen kräver det skall styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan de som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste skriftlig kallelse gått ut till alla medlemmar senast 2 veckor i förväg.
  På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämts i kallelsen behandlas.
 10. Firmateckning
  Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
 11. Stadgeändring
  Stadgarna kan enbart ändras av Årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med 2/3 majoritet och förslaget måste finnas med i kallelsen. I annat fall krävs konsensus.
  Ändring av Föreningsform (1) Syfte (3) Stadgeändring (11) och upplösning (12) kräver två på varandra följande årsmöten med minst 2 månaders mellanrum.
 12. Upplösning
  Förslag om upplösning sker på årsmöte. Om upplösning ska behandlas måste det framgå av kallelsen.
  Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
  Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på sista årsmötet.